بااستقبال دانشجویان وهنرجویان رشته فیلمسازی

بزودی ثبت نام پانزدهمین کارگاه آموزشی آغاز می گردد

کارگاه آموزشی آنلاین وغیرحضوری کارگردانی

به زودی .....


پانزدهمین کارگاه آموزش تخصصی آنلاین کارگردانی باحضوراساتیددانشگاه برگزارمی گردد

کارگاه آموزش آنلاین .غیرحضوری فیلمنامه نویسی

به زودی...................................


پانزدهمین کارگاه آموزش تخصصی آنلاین فیلمنامه نویسی باحضوراساتیددانشگاه برگزارمی گردد

کارگاه آموزشی آنلاین تصویربرداری

صددرصدعملی وکاربردی


پانزدهمین کارگاه آموزش تخصصی آنلاین تصویربرداری باحضوراساتیددانشگاه برگزارمی گردد

کارگاه آنلاین آموزش علم زیباشناسی تدوین فیلم

صددرصدعملی وکاربردی


پانزدهمین کارگاه آموزش تخصصی آنلاین تدوین فیلم باحضوراساتیددانشگاه برگزارمی گردد

سوابق ما

کارگاههای صددردصد عملی رشته فیلمسازی
باحضوراساتیددانشگاه ودانشجویان سینما وعکاسی وانیمیشن
238

کارگاه آموزش عملی فصویربرداری

227

کارگاه عملی آموزش فیلمنامه

215

کارگاه عملی آموزش کارگردانی

208

کارگاه عملی آموزش تدوین

مقاله های تخصصی